Anders Wästfelt

Associate Professor/Docent

Anders Wästfelt

anders.wastfelt@slu.se (anders NULL.wastfelt null@null slu NULL.se)

» Kontaktuppgifter på SLU.se (http://www NULL.slu NULL.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-ekonomi/personal/wastfelt-anders/)

Forskning

Min forskning rör jordbrukslandskap och omvärdering av jordbruk i samhället med såväl ett lokalt som ett globalt perspektiv. En övergipande fråga är vilka mekanismer som driver på förändring av jordbrukets organisation och inriktning på olika skalnivåer. För att studera komplexitet som detta tema rymmer är ett agrarhistoriskt perspektiv i förening med ett landskapsgeografiskt perspektiv användbart. Ett av de senaste projekten har rört arrenden, hur varierar t.ex. arrendet rumsligt och i nivå och vilken roll spelar arrende för markanvändning? Ett annat projekt är att synliggöra landskapsförändringsprocesser med hjälp av analyser av satellitbilder. Agrarhistoriska förändringsförlopp kan på detta sätt åskådliggöras och relateras till hur det konkreta landskapets komposition ändras vilket i sin tur spelar roll för kommande markanvändning. Under senare tid att framtidens jordbruk och landskap alltmer kommit i fokus i min forskning.

Aktuella forskningsprojekt

– 2013-2015: Re-think. (Rethinking the links between farm modernization,rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources)  EU FP7 Ruragri. Detta är ett EU projekt som leds av Karl-Heinz Knickel vid Institute for Rural Development Research (IfLS) Frankfurt. Den svenska delen är jag och professor Gunilla Almered Olsson vid Göteborgs Universitet ansvariga för.

– Arrenden – en nod mellan ägande och brukande (Post-doc projekt finansierat av SLU).
– Reading landscapes – Satellite Images and the Social Sciences, tillsammans med Bo Malmberg och Michael Nielsen vid Kulturgeografiska institutionen. Stockholms Universitet (finansierat av RJ)
– Ägande och brukande för långsiktigt hållbar landskapsvård (finansierat av RAÄ). Tillsammans med Elisabeth Gräslund Berg, Katarina Saltzman och Annika Dahlberg.
– Landskapet bönderna och deras agerande 1900-2005 – mellan jordbruksproduktion och diskursen biologisk mångfald (finansierat av VR). Tillsammans med Ulf Jansson.

Publikationer i urval

Antologi under utgivning Wästfelt, A. (red). Att bruka men inte äga. Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden. Kungliga Skogs och Lantbruksakademien. Under utgivning vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Wästfelt, A. Att bruka men inte äga. Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag. (Forskningsöversikt) Wästfelt, A (red) Att bruka men inte äga. Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden. Kungliga Skogs och Lantbruksakademien. Under utgivning vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Wästfelt, A. Arrendefrågan 1972 till 2010 – två intresseorganisationers perspektiv. Wästfelt, A (red) Att bruka men inte äga. Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag. Kommande Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden. Kungliga Skogs och Lantbruksakademien. Under utgivning vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Wästfelt, A. Nollarrenden – om samtida värdering av jordbruksmark och landskap. Wästfelt, A (red) Att bruka men inte äga. Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag. Kommande Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden. Kungliga Skogs och Lantbruksakademien. Under utgivning vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Antologi under utgivning Wästfelt, A Gräslund Berg, E (red). Begagnade landskap. Under utgivning vid Riksantikvarieämbetet.

Wästfelt, A. Begagnade landskap (Inledning) I Wästfelt, A & Gräslund Berg, E (red) Begagnade landskap. Under utgivning vid Riksantikvarieämbetet.

Wästfelt, A. Landskapets historiska värden i framtidens landskapsvård -Sociala och ekologiska effekter av bildandet av Söne mad betesförening.  I Wästfelt, A & Gräslund Berg E (red) Begagnade landskap. Under utgivning vid Riksantikvariämbetet.

2013. Wästfelt, A. & W. Arnberg. Local spatial context measurements used to explore the relationship between land cover and land use functions. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation.

2012. Wästfelt, A.Framtidens lantbruk – en teoretisk utmaning, i Westholm, E. Alm, S. Palme, J. Att utforska framtiden. Stockholm Institutet för framtidsstudier & Dialogos, s 71-89.

2012. Wästfelt A, Saltzman K, Gräslund Berg E, Dahlberg A, 2012, “Landscape care paradoxes: Swedish landscape care arrangements in a European context” Geoforum 43 1171-1181

2012. Wästfelt A, Tegenu T, Nielsen M M, Malmberg B, 2012, “Qualitative satellite image analysis: Mapping spatial distribution of farming types in Ethiopia” Applied Geography 32 465-476

2011. Eriksson, C & Wästfelt A. 2011. Är landskap enbart en utsikt? Två frågor i och med införandet av den Europeiska landskapskonventionen i Sverige. BBHT nr 61.

2011. Ahlqvist, O., Wästfelt, A., Nielsen, M. Formalized interpretation of compound land use objects – Mapping historical summer farms from a single satellite image, Journal of Land Use Science i First, 2011, 1–19

2009. “Land use qualities identified in remotely-sensed images”. International Journal of Remote Sensing. Vol 30. No 9:2411-2427. 2009.

2007. “Giving satellite images meaning in social science”. Images in Arts and Science. Kungliga Vitterhets- och vetenskapssamhället i Göteborg, 2007.

2007. “Geometriska jordebokskartor – en visuell representation av ojämna relationer”. Ulf Jansson (red) Kartlagt land – Kartor som källa till förståelsen av de areella näringarnas geografi och historia. Skogs- och lantbr ukshistoriska meddelanden. Kungliga Skogs och Lantbruksakademien, 2007.

2006. “Utsikter och insikter: en landskapsanalys – metod och fallstudie”. Tillsammans med Charlotta Malm. Kulturgeografiskt seminarium 2/2006.

2005. “Satellite Images – A source for Social Scientists? On Handling Multiple Conceptualisations of Space in Geographical Information Systems”. (Eds.) A.G Cohn & Mark D.M. Spatial Information Theory. COSIT 2005. LNCS 3693, pp 379-396. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

2004. “Continuous Landscapes in Finite Space: Making Sense of Satellite Images in Social Science”. Hugo Förlag, För beställning kontakta författaren.