Clas Tollin

Associate Professor/Docent

Clas Tollin
clas.tollin@slu.se (clas NULL.tollin null@null slu NULL.se)
» Kontaktuppgifter på SLU.se (http://www NULL.slu NULL.se/sv/om-slu/sok/sok-anstalld/personpresentation/?emp=7F66510B536A9DE385A8B40537F0C6EA)

CV
Född 1945. Har som yrkesverksam växlat mellan bevarandearbete, statlig förvaltning och forskning/undervisning. Under de senaste dryga tio åren med särskild inriktning på historien i landskapet och på metoder för att identifiera, tolka och bevara odlingslandskapets historiska dimension. Dessförinnan i stor utsträckning inriktad på urbana miljöer och dess handhavande i bl a planeringssammanhang.

Utbildning i urval
Fil dr examen 1999. Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet (Rågångar, gränshallar och ägoområden).
Fil lic examen 1995. Kulturgeografi ( Nydala klosters äldre jordinnehav).
Fil kand examen 1973. Kulturgeografi, konstvetenskap och sociologi.
Studentexamen 1964. Reallinjens biologiska gren. Statens Normalskola, Stockholm.
Övrigt
Specialmetodkurs i medeltidshistoria ht 1984. Historiska institutionen, Stockholms universitet (5 p).
Konsthögskolans Arkitekturskola (Mejan), läsåret 1980-81 (motsv 40 p).

Anställningar
– Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Ultuna. Lektor i agrarhistoria, 1998-
– Riksarkivet, projektledare (50 %) i projektet Nationalutgåva av de äldre geometriska jordeböckerna, 2002-.
– Projektsamordnare för SLUs forskningsprojekt Krusenbergs landskapslaboratorium 2002-2005.
– Riksantikvarieämbetet 1979-98, 1:e antikvarie, projektledare (Kulturmiljöavdelningen, Plan- och fornvårdssektionen, Nya Kulturmiljöavd, Kunskapsavd).
– Statens Planverk. Byråsekreterare 1977-79. Regionbyrån (Fysiska Riksplaneringens planeringsskede).
– Kungliga Tekniska Högskolan, sektionen för arkitektur. Forskningsassistent 1975-77 (forskningsprojektet Stockholms äldre förorter).
– Sveriges Radio 1972-75 (produktion av historiskt inriktade radio- och TV-program).
– Kungliga Tekniska Högskolan, sektionen för arkitektur. Amanuens 1972-75.
– Stockholms stadsmuseum 1968-71 (bl a utställningen Stadens mönster, om Stockholms historia inklusive rekonstruktion av fem historiska Stockholmskartor).

Mindre projekt och tillfälliga arbeten i urval
– Under senare år ansvarig för en rad kunskapsunderlag av landskapshistorisk art som arbetats fram av Avdelningen för agrarhistoria vid SLU. Ansvarig för Underlagsrapport Effektivare nord-sydliga förbindelser, MKB för vägutredningar. Medlem av expertgruppen för kulturmiljödelen i Norrortsleden. Ansvarig för rapport av historiska värden efter arkeologin i samband med E4-bygget Uppsala-Tierp.
– Tillsammans med bl a Kulturgeografiska inst vid Stockholms universitet och Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet arbetat fram landskapshistoriskt underlagsmaterial i samband med större gasledningar, planerade vägsträckningar och järnvägen Stockholm-Arlanda (Arlandabanan).
– Jorden i stormaktstidens Sverige. Jordebok A8 som källa för bebyggelsestudier i Lyhundra härad och frötuna och Länna skeppslag i södra Uppland. (Projektledare Ulf Sporrong).
– Det medeltida Alvastra. Tvärvetenskapligt projekt om bygden kring Alvastra kloster och om cisterciensermunkarnas betydelse för riksbildning och agrarutveckling. (Projektledare prof Hans Andersson, medeltidens arkeologi, Lunds universitet).
– Kartskatterna på Krapperup (Höganäs kommun). Utställning, seminarium och analys av odlingslandskapet på Kullahalvön.
– Samordning av analys av odlingslandskapet. Projekt mellan natur- och kulturgeografiska institutionerna vid Stockholms universitet (tillsammans med Helle Skånes projektledning, prof Margareta Ihse, prof Ulf Sporrong).
– Länsstyrelsen i Hallands län. Utredning kring Hallandskustens historiska värden 1996-98.
– Hallands museer i Halmstad (kulturmiljöenheten).
– Ca tio perioder som fornminnesinventerare i södra Sverige (Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering).
– Medverkat i utredningen om hanteringen av planerade 800-kilovolts kraftledningar samt rapporterna om kulturminnesvården i kommunernas planering och Naturvården i kommunernas planering vid dåvarande Statens Planverk
– Växjö kommun (byggnadsnämnden).
– Länsstyrelsen i Kronobergs län (planenheten).
– Vikarierande länsantikvarie, Västerbottens län.

Undervisning i urval
Utvecklat metoden med historiska kartöverlägg som analys för att identifiera och värdera historiska landskapselement inklusive tidigare icke kända fornlämningar.

Byggt upp och ansvarat för kurser i kulturminnesvård, landskapsanalys och landskapshistoria vid Kulturgeografiska inst vid Stockholms universitet, Ernst-Moritz-Arndt-universitetet i Greifswald (Vorpommern), SLU-Ultuna samt samordnade kurser mellan Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Publikationer i urval
2008. “De första lantmätarna”. Skrifter utgivna av Riksarkivet. Vol 29. s 16-31
2008. “Från avkastning till areal: olika sätt att värdera jord – exemplet östra Mellansverige”. Konferenser/Kungl. vitterhets-, historie- och antikvitets-akademien. Vol 68. s 139-162
2008. “Kyrsta under 1700- och 1800-talet”. (Hallgren och Tollin). Land och samhälle i förändring. Arkeologi E4 Uppland – studier. Volym 4. s 417-428
2008. “Vad kartorna berättar – Om Stora och Lilla Sylta”. (Hallgren & Tollin) Hem till Jarlabanke. Historiska Media och Vägverket, s 179-194
2008. “Humlen – Nordupplands karaktärsväxt”. (Tollin & Karlsson-Strese). Land och samhälle i förändring. Arkeologi E4 Uppland – studier. Volym 4. s 685-696
2008. “Äskhults historiska stigar”. (Tollin & Hallgren) Länsstyrelsen i Halland.
2008. “Egendom på papper fatta. De äldre geometriska kartorna som historisk källa”. (Tollin, Karsvall & Höglund) Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi vol CIV, s 57-74
2008. “Historical Settlement and Land Use in Western Pomerania: The Golchen Example”. The significant Details. Tracing Local Level Differences in Europeanisation around the Baltic. CCC papers.
2008. “Humle finns i öl av “fel” skäl”. (Tollin och Karlsson-Strese). Forskning och Framsteg. Nr 3/08. s 30-35
2004. “When Sweden was put on the map”. European Rural Landscapes: Persistence and Change in a Globalising Environment. Kluwer Academic Publishers.
2004. “Historien i landskapet – om metoder att beskriva agrarlandskapet och dess komponenter”. Bebyggelsehistorisk tidskrift 47.
Vadstena kloster och Värmland. Folkets historia. Årgång 30-31.
2004. “Effektivare nord-sydliga förbindelser. Miljökonsekvensbeskrivningar av vägutredning”. Underlagsrapport Kulturmiljö. Avd för agrarhistoria, inst för ekonomi, SLU-Ultuna. Slutrapport 2004-01-27. (Tillsammans med Karin Hallgren.)
2003. “Brytar och tidigmedeltida huvudgårdar. Trälar. Ofria i agrarsamhället från vikingatid till medeltid”. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 17. Lund. (Tillsammans med Janken Myrdal.)
2003. “Vadstena klosters västgötagods”. Heliga Birgitta och Västergötland. Red J Hagberg. Skara.
1999. “Rågångar, gränshallar och ägoområden. Rekonstruktion av fastighetsstruktur och bebyggelseutveckling i mellersta Småland under äldre medeltid”. Avh. Meddelanden nr 101, Kulturgeografiska inst, Stockholms universitet.
1998. “Die Landschaft in Vorpommern als historisches Archiv – einige Beobachtungen während eines Feldkurses”. Geographische und historische Beiträge zur Landeskunde Pommerns, s 177-180. Thomas Helms Verlag. (Tillsammans med Anders Wästfelt.)
1998. “Värdebeskrivning av kustområdet i Halland. Landskapshistoriskt innehåll”. Hallandskusten i fysisk riksplanering. Länsstyrelsen Halland. Meddelande 1998:9.
1997. “Gudhems medeltida östgräns. Ett rekonstruktionsförsök”. Namn och bygd 85, s 57-66.
1995. “Nydala klosters äldre jordinnehav. En historisk-geografisk undersökning av gods och godsutveckling 1143-1280″. Lic-avhandling, Kulturgeografiska inst, Stockholms universitet, Stencil.
1994. “Kring Stång. En kulturgeografisk utvärdering byggd på äldre lantmäteriakter och historiska kartöverlägg”. (Tillsammans med Helene Borna-Ahlkvist.)
1992. “Klasentorp före de stora skiftena”. Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförenings årsbok.
1991. “Ättebackar och ödegärden. De äldre lantmäterikartorna i kulturmiljövården”. Riksantikvarieämbetet.
1991. “Hackerören i Järparyd – undersökningar i ett småländskt röjningsröseområde”. Arkeologi i Sverige, ny följd. (Tillsammans med Bosse Jönsson, Ellen Anne Pedersen och Linnea Varenius).
1989. “Håbolandet under vikingatid och äldre medeltid. Arkeologi på väg”. Undersökningar för E18 Enköping-Bålsta. Tierp.
1988. “Jordbruket före laga skifte. Småländska kulturbygder, s 43-49.
1986. “Tidigmedeltida kolonisationer i mellersta Småland”. Historisk geografi. Ymer.
1985. “Medeltida vapensyner i Rydaholm”. Småländska kulturbygder, s 22-31. Borås.
1983. “Hus i Helsingborg 1850-1920. Stadstillväxt och förnyelse”. Arkitekturskolans skriftserie.
1982. “Mellanstaden i Stockholm – Boendemönster och bostadsmarknad 1960-1975″. Byggforskningsrådets rapport R21:1982. (Tillsammans med Lars Orrskog och Sven-Erik Asplund).
1981. “Rydaholms bebyggelseutveckling fram till 1600-talets mitt”. Rydaholm folk och bygd. Alvesta.
1978. “Smalhus framtidshem”. Byggforskningsrådet T21:1978. Red Inga-Lisa Sangregorio.