Det svenska jordbrukets historia på internet

Bokserien Det svenska jordbrukets historia i fem delar finns nu skannade och fria att ladda ned på Kungl. skogs- och lantbruksakademiens hemsida, enheten för de areella näringarnas historia.

  1. Jordbrukets första femtusen år, 4000 f.Kr – 1000 e.Kr
  2. Jordbruket under feodalismen, 1000 – 1700
  3. Den agrara revolutionen, 1700 – 1870
  4. Jordbruket i industrisamhället, 1870 – 1945
  5. Jordbruket i välfärdssamhället, 1945 – 200

» Länk till böckerna (http://www NULL.ksla NULL.se/anh/amnessokning/allmant/fembandsverket/)

Den digitala publiceringen har möjliggjorts genom medel från Stiftelsen Lagersberg.

Det svenska jordbrukets historia

Det svenska jordbrukets historia
(LTs förlag, www.naturochkultur.se)