Previous seminar on Agrarian History

Uppsalas högre seminarium i agrarhistoria, ht 2013

Onsdagen den 18 september klockan 10-12

Docent Henrik Ågren, lektor i historia vid Linköpings universitet.

Kvarnarna i Rasbo härad 1580–1720.

Plats: Nanneson rummet, Institutionen för ekonomi, SLU.

Språk: Svenska

Onsdagen den 9 oktober klockan 10-12

Docent Lars Ersgård, Riksantikvarieämbetet UV-syd.

Den senmedeltida krisens arkeologi – forskningsläge och några nya resultat.

Plats: Nanneson rummet.

Språk: Svenska

Onsdagen den 16 oktober, klockan 10-12

Dr. Paul Brassley, University of Exeter, and former chair of the British Agricultural History Society.

Technical change in British agriculture 1935-1985

Plats: Nanneson rummet.

Språk: Engelska

Onsdagen den 30 oktober, klockan 10-12

Fil.dr. Christopher Pihl, Historiska institutionen, Uppsala universitet

Arbete och kunskap på 1500-talets kungsgårdar.

Plats: Nanneson rummet.

Språk: Svenska

Onsdagen den 13 november klockan 10-12 och 13-15

Doktorand Olof Karsvall, Avdelningen för agrarhistoria, SLU.

Utjordar och ödeläggelse i östra Sverige under senmedeltid fram till mitten av 1600-talet.

Slutseminarium: Opponent docent Jan Brunius, Riksarkivet.

Plats: Nanneson rummet.

Språk: Svenska

Onsdagen den 4 december klockan 10-12

Docent Carin Martiin, Avdelningen för agrarhistoria, SLU.

“Hejda preparatfloden…”: Om kemiska bekämpningsmedel i jordbruket under 1900-talets andra hälft.

Plats: Nanneson rummet.

Språk: Engelska eller svenska

Onsdagen den 18 december klockan 10-12

Doktorand Karl Bruno, Avdelningen för agrarhistoria, SLU.

An “U-tuna” in Ethiopia: The College of Agriculture’s road to development aid, 1960-1970.

Plats: Nanneson rummet.

Språk: Engelska eller svenska

Onsdagen den 22 januari (2014) klockan 10-12

Fil. dr. Olof Holm, Redaktör, Riksdagsbiblioteket och Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet

Kommers kontra jordbruk. Strategier för överskottstillägnelse i Jämtland och på Gotland 900-1500.

Plats: Nanneson rummet.

Språk: Svenska

Uppsalas högre seminarium i agrarhistoria, vt 2013

Onsdagen den 23 januari kl. 10.00-12.00

Forskarassistent Jesper Larsson, Avdelningen för agrarhistoria, SLU.

Upptaktsseminarium: Om postdoktiden vid the Ostrom Workshop, Indiana university.

Fika – Inget papper

Plats: Nannesonrummet, Institutionen för ekonomi, SLU.

Onsdagen den 13 februari, kl. 10.00-11.45

Dr. phil. Lektor Carsten Porskrog Rasmussen, Institut for kultur og samfund, Aarhus universitet

Slesvigs landbrugshistorie 1544-1830: Mange slags landbrugssamfund inden for et begrænset rum

Plats: Nannesonrummet, Institutionen för ekonomi, SLU.

Onsdagen den 20 februari, kl. 10.00-12.00

Fil Mag. Kristofer Jupiter, Riksarkivet, Stockholm.

Det västgötska tegskiftet i äldre och yngre geometriska kartor.

Plats: Nannesonrummet, Institutionen för ekonomi, SLU.

Onsdagen den 6 mars kl. 10.00-12.00

Doktorand Karin Hallgren, Avdelningen för agrarhistoria, SLU.

En Kåhltäppa eij at räkna – Köksväxtodling på landsbygden under 1600- och 1700-talen.

Opponent: Elisabeth Gräslund Berg

Plats: Nannesonrummet, Institutionen för ekonomi, SLU.

Onsdagen den 20 mars kl. 10.00-12.00

Doktorand Catarina Karlsson, Avdelningen för agrarhistoria, SLU

Medeltida jordbruksredskap av järn – teknik och konsumtion.

Halvtidsseminarium

Plats: Nannesonrummet, Institutionen för ekonomi, SLU.

Onsdagen den 24 april kl. 10.00-12.00

Forskarassistent Jesper Larsson, Avdelningen för agrarhistoria, SLU.

Transhumance and labor division: workforce at summer farms in Orsa 1687-1694.

Plats: Nannesonrummet, Institutionen för ekonomi, SLU.

Onsdagen den 15 maj kl. 10.00-12.00

Docent Anders Wästfelt, Avdelningen för agrarhistoria, SLU.

Den sista skörden? Geografiska perspektiv på framtidens globalt integrerade jordbruk.

Plats: Nannesonrummet, avdelningen för agrarhistoria, SLU.

Uppsalas högre seminarium i agrarhistoria, ht 2012

Onsdagen den 26 september kl. 10.00-12.00

PhD Peder Dam, Saxo-instituttet, Köpenhamns universitet

Landskabets muligheder, bondens slid og kongens skat.

Om studier af landbrugsproduktion, landgilde (~avrad) og beskatningsforhold i det agrare Danmark i 1600-tallet med paralleller til mulighederne for tilsvarende studier i Sverige.

Plats: Nannesonrummet, inst. för ekonomi, SLU Johan Brauners väg 3, Ultuna.

Onsdagen den 24 oktober kl. 10.00-12.00

Doktorand Olof Karsvall, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU.

Utjordar i geometriska kartor och jordeböcker. Halvtidseminarium

Opponent: Pia Nilsson

Plats: Nannesonrummet, inst. för ekonomi, SLU Johan Brauners väg 3, Ultuna.

Fredagen den 9 november kl. 10.00

Disputation Alf Ericsson, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU.

Terra mediaevalis. Jordvärderingssystem i medeltidens Sverige.

Plats: Klinikcentrum KC1, Universitetsdjursjukhuset, Ulls väg 12, Ultuna.

Onsdagen den 28 november 10.00-12.00

Doktorand Karl Bruno, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU.

SLU och det internationella forskarsamhället. Startseminarium.

Plats: Nannesonrummet, inst. för ekonomi, SLU Johan Brauners väg 3, Ultuna.

Onsdagen den 12 december 10.00-12.00

Doktorand Per Thunström , avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU/Kungl. Skogs- och lantbruksakademien.

Traktorernas intåg. Konsten att sälja in idén om det motoriserade jordbruket i Sverige 1905-30. Slutseminarium.

Plats: Nannesonrummet, inst. för ekonomi, SLU Johan Brauners väg 3, Ultuna.

Uppsalas högre seminarium i agrarhistoria, vt 2012

Onsdagen den 14 mars 13.15-15.00

Maths Isacson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, m.fl.

Försörjningens resliens – de agrara hushållen mellan samhälle och natur 1750-1900.

Plats: Nannesonrummet, Inst. för ekonomi, SLU Johan Brauners väg 3, Ultuna.

Onsdagen den 18 april kl.10.00-11.45, 13.00-15.00 OBS! Tiden!

Inger Olausson, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU.

En blomstrande marknad? Handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950. Slutseminarium (75 %).

Opponent: Anna Dahlström, CBM, SLU (Centrum för biologisk mångfald)

Plats: Sal D, Undervisningshuset, Ultuna.

-Texten nås en vecka före seminariet via Inger Olausson (inger.olausson@slu.se (inger NULL.olausson null@null slu NULL.se)).

Onsdagen den 9 maj kl. 13.15-15.00

Clas Tollin, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU.

De äldre geometriska kartorna som källa för 1600-talets agrara produktion och ekonomi.

Regionala särarter, likheter och skillnader.

Plats: Nannesonrummet, Inst. för ekonomi, SLU, Johan Brauners väg 3, Ultuna.

Onsdagen den 23 maj kl. 13.15-15.00

Maria Ignatieva, institutionen för stad och land, SLU.

Global landscape of the 21st century: paradoxes and searching for sustainable solutions.

Plats: Nannesonrummet, Inst. för ekonomi, SLU, Johan Brauners väg 3, Ultuna.

Uppsalas högre seminarium i agrarhistoria, ht 2011

Onsdagen den 21 september 14.00-15.45

Per Thunström, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU.

Traktorernas intåg. Lantbrukstraktorernas introduktion på svenska marknaden 1905–30.

Plats: Nannesonrummet, Inst. för ekonomi, SLU Johan Brauners väg 3, Ultuna.

Onsdagen den 19 oktober kl.10.00-11.45

Anders Wästfelt, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU.

Fjärranalys av historiska agrarlandskap – med exempel från Etiopien och Sverige.

Plats: Nannesonrummet, Inst. för ekonomi, SLU, Johan Brauners väg 3, Ultuna.

Onsdagen den 23 november kl 10.00-11.45

Catarina Karlsson, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU.

Medeltida jordbruksredskap och järnkonsumtion.

Plats: Nannesonrummet, Inst. för ekonomi, SLU, Johan Brauners väg 3, Ultuna.

Onsdagen 14 december 10.00-11.45

Per Lundin, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU.

SLU – i sektorns och vetenskapens tjänst.

Plats: Nannesonrummet, Inst. för ekonomi, SLU, Johan Brauners väg 3, Ultuna.

Uppsalas högre seminarium i agrarhistoria, vt 2011

Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 10.00-11.45

Per Lundin, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU

Det svenska skjutsväsendets nedgång och fall: Att studera och förklara stagnation

Plats: Nannesonrummet, inst. för ekonomi, SLU Johan Brauners väg 3, Ultuna

Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 10.00-11.45

Åsa Ahrland, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU.

Tidiga djurgårdar i Sverige

Plats: Nannesonrummet, inst. för ekonomi, SLU Johan Brauners väg 3, Ultuna

Onsdagen den 6 april 2011 kl. 10.00-11.45

Olof Karsvall, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU.

Avhandlingsdisposition.

Utjordar i geometriska kartor och jordeböcker – nya perspektiv på den senmedeltida agrarkrisen Plats: Nannesonrummet, inst. för ekonomi, SLU Johan Brauners väg 3, Ultuna

Onsdagen den 11 maj 2011 kl. 10.00-11.45

Pablo Wiking-Faria

Var bönderna drivande i den agrara revolutionen?

Plats: Nannesonrummet, inst. för ekonomi, SLU Johan Brauners väg 3, Ultuna

Uppsalas högre seminarium i agrarhistoria, ht 2010

Fredagen den 10 september 2010 kl. 13.00

Pia Nilsson, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU.

Disputation.

Bortom åker och äng. Förekomst och betydelse av kvarnar, humle- och fruktodlingar enligt de äldre geometriska kartorna (ca 1630-1650).

Opponent: Aadel Vestbö-Franzén

Plats: Loftets hörsal, Ultuna

Onsdagen den 10 november 2010 kl. 10.00

Clas Tollin, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU.

Docentföreläsning.

Så att man all theres lägenheet, kan sigh medh en hast för ögonen ställa. Stormaktstidens geometriska kartor ett okänt världsarv.

Plats: Ultunabibliotekets läsrum

Torsdagen den 11 november 2010 kl. 13.00

Else-Marie Strese, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU/Nordiska museet.

Docentföreläsning.

Humle (Humulus lupulus L.) – en kulturväxt med rötter i historien

Plats: Ultunabibliotekets läsrum

Onsdagen den 24 november 2010 kl. 10.00-11.45

Anders Wästfelt, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU.

Arrende – om relationen mellan ägande och brukande.

Plats: Nannesonrummet, inst. för ekonomi, SLU Johan Brauners väg 3, Ultuna

Onsdagen den 19 januari 2011 kl. 10.00-11.45

Inger Olausson, avd. för agrarhistoria, Inst. för ekonomi, SLU

½-seminarium.

Fallstudier av två handelsträdgårdar, i Krusenberg och på Runmarö, under perioden 1900-1950 Plats: Nannesonrummet, inst. för ekonomi, SLU Johan Brauners väg 3, Ultuna