Göran Ulväng

Associate Professor/Docent

goran.ulvang@slu.se (goran NULL.ulvang null@null slu NULL.se)
» Kontaktuppgifter på Uppsala universitet (http://www NULL.ekhist NULL.uu NULL.se/Staff/GUlvang/index NULL.htm)

Min forskning
Mitt intresse för historisk forskning grundlades när jag gick i högstadiet och gymnasium och började med lokalhistorisk forskning och släktforskning.

Såväl min professionella forskning som min privatforskning är fokuserad på Mellansverige och då i synnerhet Mälardalen.  Det som intresserar mig mest är de ekonomiska och sociala förändringarna under 1600-, 1700- och 1800-talet och hur dessa är länkade till förändringarna hos människor, i bebyggelse och i landskap.

Efter att ha arbetat som arkeolog i flera år disputerade jag år 2004 på Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. I avhandlingen analyserade jag hur bebyggelsen på bondgårdar, prästgårdar och herrgårdar förändrades mot bakgrund mot vad som hände inom jordbruk, hushåll och arbetsorganisation på 1700- och 1800-talet. Avhandlingen publicerades av Gidlunds förlag (http://www NULL.gidlunds NULL.se/).

Mellan åren 2005 och 2008 arbetade jag i forskningsprojektet Den dolda konsumtionen – auktionernas roll i 1700- och 1800-talets samhällsomvandling. (http://www NULL.ekhist NULL.uu NULL.se/Projekt/murhem NULL.htm) Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och förutom jag deltog även Sofia Murhem (http://www NULL.anst NULL.uu NULL.se/sofimurh/eng NULL.htm) och Kristina Lilja (http://www NULL.ekhist NULL.uu NULL.se/Staff/Lilja).

Efter en sejour på SLU, Ekonomiska institutionen, Avdelningen för agrarhistoria, arbetar jag sedan år 2010 i projektet Gamla krediter. Pantbelåningens utveckling i Sverige i relation till utvecklingen av andra kreditsystem, regleringar och välfärdsstatens uppkomst 1850-1950 (http://www NULL.ekhist NULL.uu NULL.se/Projekt/murhem2 NULL.htm), också det tillsammans med Sofia Murhem. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.

Från och med 2012 kommer jag vara projektledare för projektet Herrgårdarnas hushållning. Ekonomi, hushållning och materiell kultur på herrgårdar 1700 – 1900. Projektet, som jag har tillsammans med docent Gudrun Andersson (http://www NULL.hist NULL.uu NULL.se/PersonalInfo NULL.aspx?UserId=411) vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, är finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse och kommer vara förlagt till Avdelningen för agrarhistoria, SLU.

Vid sidan av den akademiska forskningen ägnar jag mig åt lokalhistorisk- och släktforskning. Jag är framförallt verksam inom två fält, dels bondgårdar, boställen och herrgårdar i framförallt Mellansverige, dels svenska bonde- och godsägarsläkter. I oktober 2008 utkom boken Sjöö slott – tradition och manifestation som jag har varit redaktör för tillsammans med Karl Johan Eklund och Hans Norman, och i januari 2009 Herrgårdarnas historia – arbete, liv och bebyggelse på uppländska herrgårdar, som jag arbetat med under 14 år. Våren 2011 utkom även boken Engsö slott (http://www NULL.atlantisbok NULL.se/layout/detail NULL.php?id=7589) i Västmanland, skriven av framlidne Åke Nisbeth, och som jag varit redaktör för tillsammans med Catharina Piper.

Ett av mina projekt har varit att samla in uppgifter om vad som har skrivits om Lagundabygden. Hittills har jag funnit närmare 700 böcker, uppsatser, rapporter och artiklar. Jag har nu samlat detta i ett dokument, Lagunda i Litteraturen (http://www NULL.ekhist NULL.uu NULL.se/Staff/GUlvang/LagundailitteraturenG%C3%B6ranUlv%C3%A4ng NULL.pdf). Listan är dock långt ifrån fullständig och jag tar gärna emot förslag på verk som skall ingå.

Jag är också aktiv medlem i flera föreningar som bevarar kulturarv och som organiserar seminarier och guidade turer, t.ex. Föreningen Gamla Bion (http://www NULL.gamlabion NULL.se/) i Örsundsbro och Länsforskningsrådet för Uppsala län (http://www NULL.lansforskningsradet-uppsala NULL.se/) och Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund (http://www NULL.hembygd NULL.se/index NULL.asp?Lev=1861). I Länsforskningsrådet för Uppsala län organiserar jag årligen seminariet ”Uppland i forskningen” (http://www NULL.ekhist NULL.uu NULL.se/Staff/GUlvang/UpplandiForskningen NULL.pdf).

Mellan åren 2005 och 2009 arbetade jag också med lantbruk, med inriktning mot spannmålsodling och lammproduktion.

Research Interests
Underlying my work is the local historical research which I started during my high school years and which later led me to genealogical research and finally to my current research work.

Both my professional, as well as my local historical and genealogical research, is focused on central Sweden and in particular the county of Uppland. I am foremost interested in the economic and social changes during the 17th, 18th and 19th centuries, and in what way this has influenced the landscape, buildings and people.

Between the years 1998 and 2004, I completed my PhD thesis at the Department of Economic History at Uppsala University. In my thesis I analysed the changes in building traditions on noble estates, vicarages and farms in Uppland during the 18th and 19th centuries, on the grounds and on the development in agriculture, household and working organization at this time. My thesis is published by Gidlunds publishing house (http://www NULL.gidlunds NULL.se/historia NULL.htm).

Since January 2005 I worked in the research project The forgotten consumption – the role of auctions in relation to the transformation of Society in the 18th and 19th century (http://www NULL.ekhist NULL.uu NULL.se/English/eproject/emurhem NULL.htm) financed by the Swedish Research Council. Just as in my PhD thesis, Uppland is in the focus; the cities of Stockholm, Enköping and the rural area of Uppland are investigated.

Since 2010 I work in the project  Old credits. The development of pawn-broking in Sweden in relation to the development of other systems of credit, regulations and the emerging welfare state 1850-1950 (http://www NULL.ekhist NULL.uu NULL.se/Projekt/murhem2 NULL.htm), a 3-year research project financed by the Swedish Research Council and the Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation.

My hobby research mainly concerns two research fields, firstly manors in central Sweden, and secondly the farm and estate owning families in the same area. I am also an active member of several culture historical societies where I give lectures and organise guided tours and seminars. One of these societies is the Regional Research Council of Uppsala (http://www NULL.lansforskningsradet-uppsala NULL.se/).

Beside my research I work part time with farming, mainly cereal and lamb production: www.Husbygard.se (http://www NULL.husbygard NULL.se/)

Undervisning (Teaching experiences)
I teach the course Globalization – a historical perspective.

I have taught the course Economic, Social and Cultural Aspects on the Rural Building Tradition at Gotland University for the last four years.

Every year I give between 10 and 20 lectures for societies and museums in different historical disciplines.

Handledning (Supervising)
Biträdande handledare Tony Kenttä, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala universitet.

Forskningsprojekt (Research Projects)
2012- Herrgårdarnas hushållning. Ekonomi, hushållning och materiell kultur på herrgårdar 1700 – 1900.

2010 – Gamla krediter. Pantbelåningens utveckling i Sverige i relation till utvecklingen av andra kreditsystem, regleringar och välfärdsstatens uppkomst 1850-1950 (http://www NULL.ekhist NULL.uu NULL.se/Projekt/murhem2 NULL.htm).

2005-2009, The Forgotten Consumption – the Role of Auctions in Relation to the Transformation of Society in the 18th and 19th century. (http://www NULL.ekhist NULL.uu NULL.se/English/eproject/emurhem NULL.htm)

Publicerat (Publications)

Böcker (Books)
Ulväng, Göran, Herrgårdarnas historia. Arbete, liv och bebyggelse på uppländska herrgårdar. 512 pp. 2009.

Ulväng, Göran, Hus och gård i förändring. Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution. Doktorsavhandling i ekonomisk historia. Gidlunds. 2004.

Böcker som redaktör (Edited Books)
Piper, Catharina & Ulväng, Göran (eds.) Nisbeth, Åke: Engsö slott. Signum/Atlantis bokförlag, 2011.
Eklund, Karl Johan, Norman, Hans & Ulväng, Göran (eds.), Sjöö slott. Tradition och manifestation. 2008.

Bokkapitel (Chapters in books)
Ulväng, Göran, Från Girestaby till Starfors – Örsundaåns dalgång under 300 år. Anders Wall. Entreprenör och mecenat. Red: Björkman, J, Peterson, K, Pettersson, U & Wikström, J-E. Atlantis förlag, 2011.

Murhem, Sofia, Lilja, Kristina & Ulväng, Göran: Klubbade bord och stolar, in Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen.  Ed:Andersson G. och Nyberg, K. Opuscula Historica Upsaliensia 42. Uppsala 2010.

Murhem, Sofia, Lilja, Kristina & Ulväng, Göran: Chairs and tables under the hammer. Second-hand consumption of furniture in 18th and 19th century in Sweden, in Second-hand and modernity: buying and selling used goods in Europe, c. 1700-1900. Ed: Stobart, Jon & Van Damme, Ilja, Palgrave Publishing, 2010.

Eklund, Karl Johan, Norman, Hans & Ulväng, Göran, Sjöö före Johan Gabriel Stenbock. Sjöö slott. Tradition och manifestation. 2008.

Ulväng, Göran, Jordbruk, hushåll och bebyggelse på Sjöö under 300 år. Sjöö slott. Tradition och Manifestation. 2008.

Lilja, Kristina, Murhem, Sofia & Ulväng, Göran, The indispensible market. Auctions in Sweden in the 18th and 19th century, in Fashioning Old and New. Changing Consumer Patterns in Western Europé 1650-1900. Studies in European Urban History 18. Ed: Van Damme, Ilja., Coquery, N., Stobart, Jon., & Blondé, Bruno., 2008.

Kristina Lilja, Sofia Murhem & Ulväng, Göran, Auktioner i stad och på landsbygd. Varucirkulation i Enköping med omnejd under 1700- och 1800-talet, Varans vägar och världar. Handel och konsumtion i Skandinavien c:a 1600-1900. Ed: Lundqvist, Pia & Ahlberger, Christer (ed.) 2007

Ulväng, Göran, Herrgårdarna Ullvi och Grönö. Köpingsboken 2005.

Ulväng, Göran, View of the estate of Skälsebo, in de Bruijn, Max & Raben, Remco (ed.) The world of Jan Brandes, 1743-1808. Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa. 2004.

Ulväng, Göran, Interior of the house on Skälsebo estate, in de Bruijn, Max & Raben, Remco (ed.) The world of Jan Brandes, 1743-1808. Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa. 2004.

Artiklar i tidskrifter (Articles in Journals)
Ulväng, Göran, Herrgårdsbyggandet i Mälardalen under 1700- och 1800-talet. När, var och av vem? Bebyggelsehistorisk tidskrift 60. 2011.

Ulväng, Göran, Grevarna Spens arkiv på Höja – ett släkt- och gårdsarkiv med handlingar från fyra sekel. Personhistorisk Tidskrift 2/2007.

Ulväng, Göran, Landsbygdsbebyggelsen i arkiven – källor och källkritik. Svensk Genealogisk Tidskrift 1. 2007.

Ulväng, Göran, Spenska gravkoret vid Gryta kyrka – ett verk av Carl Christoffer Gjörwell, Uppland 2006.

Ulväng, Göran, Den föränderliga herrgårdsträdgården. Ekonomiska aspekter på några uppländska herrgårdars trädgårdar och parker under 300 år. Lustgården 2005.

Ulväng, Göran, Indelningsverkets militära boställen. Vad vet vi egentligen? Militärhistorisk tidskrift 2002.

Ulväng, Göran, Majorsbostället Gryta. Ett militärhistoriskt byggnadsminne sett genom syneprotokollen 1698-1881. Uppland 2001.

Ulväng, Göran, Syneprotokoll, mantalslängd och brandförsäkringar. Skriftligt källmaterial om den uppländska bondebebyggelsen – exemplet Kvekgården.  Uppland 1999.

Ulväng, Göran, Torpet Stenhuset och dess släktingar. Några exempel på torpbyggnader av sten i 1700-talets Mellansverige. Uppland 1998.

Ulväng, Göran, Landsberga gård – ett översteboställe ritat av Tessin. Meddelande 57 Armémuseum 1998.

Anund, Johan, Bäck, Mathias & Ulväng, Göran, Upplands bortglömda kyrkor. Kartläggning av ödekyrkor och en arkeologisk undersökning i Hjälsta. Uppland 1997.

Recensioner (Reviews)
Ulväng, Göran, Recension av: Bäck, Kalle: Sverigebilden: en historia om rödfärg, tegel, trädgårdar och byggnader eller Hem och hus: bebyggelseförändringar på landsbygden 1840-80. Historisk tidskrift 3/2010.

Ulväng, Göran, Att följa decorum. Recension av: Wahlberg Liljeström, Karin: Att följa decorum. Rumsdispositioner i den stormaktstida högreståndsbostaden på landet. Valör 1/2008

Ulväng, Göran: Storbönders habitus. Recension av: Olausson, Peter: Gillbergaknaparna. En studie i den svenska storbondens habitus ca1750-1850. Historisk tidskrift 1/2008

Ulväng, Göran, Recension av: Ranby, Caroline: Krapperup mellan renässans och skiftesreformer. Bebyggelsehistorisk tidskrift 51, 2006.

Ulväng, Göran, Recension: av Perlestam, Magnus: Den rotfaste bonden – myt eller verklighet. Släkt och hävd 1/2003.

Rapporter (Working papers and reports)
Ulväng, Göran, Linnés ladugård. Ekonomibyggnader på Hammarby säteri, Danmarks socken, Uppland, under 1700-talets andra hälft. Rapport till Länsstyrelsen i Uppsala 2009.

Erikson, Marja, Lundgren, Per, Ulväng, Göran, Vårdprogram för Landsberga gård, Biskopskulla församling, Enköpings kommun. Upplandsmuseet rapport 2008.

Nisser-Dalman, Margareta & Ulväng, Göran, Ekolsunds slott. Arkiv-, bild- och litteratursökning avseende Ekolsunds slotts färgsättning under perioden 1733-1770. Länsstyrelsen i Uppsala 2006.

Ulväng, Göran, Antikvarisk kontroll av överloppsbyggnader 2006, brygghuset vid Jäders bruk, Jäder 11:3, Arboga. Rapport till Länsstyrelsen i Västmanland 2006.

Anund, Johan, Bäck, Mathias & Ulväng, Göran, Hjälsta ödekyrka – flyttning av kyrkoplats och gravar under 1400-talet. Uppland, Hjälsta socken, Hjälsta 2:2, RAÄ 29. UV-mitt rapport 2006:6.

Ulväng, Göran, Linnés stall på Hammarby. Något om häststallar på uppländska herrgårdar under 1700-talets andra hälft, och i synnerhet stallet på Hammarby säteri, Danmarks socken, Uppland. Rapport till Länsstyrelsen i Uppsala 2006.

Ulväng, Göran, Byggnadernas historia, in Göransson, Eva & Höglund, Sara (ed.) Vårdplan för Salnecke slott, Gryta, Enköpings kommun. Rapport till Länsstyrelsen i Uppsala 2005.

Ulväng, Göran, Böndernas hus. Den agrara bebyggelsen i sydvästra Uppland under 1700- och 1800-talen. Licentiatavhandling i ekonomisk historia. Uppsala universitet 2001.

Ulväng, Göran, Landsberga gård. Rapport till RAÄ om Landsbergas ägare, brukare, jordbruk och bebyggelse 1690-1880. 2001.

Konferensbidrag, urval (Selected conference papers)
Att göra dygd av nödvändigheten. Nordiska herregårdsmiljöer i fortid, nutid og fremtid. Nordisk Slots – og herregårssymposium, rapport 2009.

Lilja, Kristina, Murhem, Sofia & Ulväng, Göran: Second-hand furniture fashion. Auction consumption of furniture in Sweden 1690-1850. Seventh European Social Science History Conference, Lissabon 2008.

Lilja, Kristina, Murhem, Sofia & Ulväng, Göran, The Forgotten Consumption. The role of auctions in relation to the transformation of consumer society in the 18th and 19th century. Paper, 8th International Conference on Urban History, Stockholm 30/8-1/9 2006.

Lilja, Kristina, Murhem, Sofia & Ulväng, Göran, The forgotten consumption. The Forgotten Consumption. The role of auctions in relation to consumer society in the 18th and 19th century. Paper, Restless Interiors, Victoria&Albert museum, London 2005.

Lilja, Kristina, Murhem, Sofia & Ulväng, Göran, Den glömda konsumtionen. Auktionshandel under 1700- och 1800-talen. Paper, Svenska Historikermötet 2005, Uppsala.

Lilja, Kristina, Murhem, Sofia & Ulväng, Göran, Kvinnors konsumtion på en andrahandsmarknad. Ett genusperspektiv på auktionsinköp under 1700- och 1800-talen. Paper, Svenska Historikermötet 2005, Uppsala.

Övrigt (Others)
Ulväng, Göran, Stenmurar och stenhus i Lagunda. Lagunda hembygdsförenings årsskrift 2009, 2010.

Ulväng, Göran, Wallmo (från Boo), Svenska Släktkalendern 2010, 2009.

Ulväng, Göran: Ryda kungsgård. Lagunda hembygdsförenings årsskrift 2008.

Lilja, Kristina, Murhem, Sofia & Ulväng, Göran, 300 år gamla köpvanor spåras i auktionsprotokoll. Tvärsnytt 2/2008.

Ulväng, Göran, Ahlinder (från Alseda). Svenska Släktkalendern 2007

Grenholm, Bo, Byström, Bengt & Ulväng, Göran, Grenholm (från Rödön). Svenska Släktkalendern 2007

Ulväng, Göran, Nylin (från Nyköping). Svenska Släktkalendern 2007

Ulväng, Göran, Wedén (från Frustuna). Svenska Släktkalendern 2007

Ulväng, Göran, Hur gammalt är huset på landet? Tema Arkiv 2/2007.

Nordberg, Olle & Ulväng, Göran, Gamla Bion i Örsundsbro. Historien, huset, verksamheten. 2007.

Ulväng, Göran, Inte bättre förr. Kort livslängd på husen. Byggnadskultur 2/2007.

Ulväng, G, Långtora säteri – den okända herrgården. Lagunda hembygdsförenings årsskrift 2007.

Lilja, Kristina, Murhem, Sofia & Ulväng, Göran, Den glömda konsumtionen. Historisk tidskrift 1/2006.

Ulväng, Göran, Staby säteri – en “vanlig” herrgård, in Troedsson, Ingegerd (ed.) Historia om Enköpingsbygden. Saga och sanning. Från forntid till nutid. 2006.

Ulväng, Göran, Örsundsbro – en följd av näringsfriheten. in Troedsson, Ingegerd (ed.) Historia om Enköpingsbygden. Saga och sanning. Från forntid till nutid. 2006.

Ulväng, Göran, Arkiven har svaren. Tips om hur man söker information om landsbygdens byggnader i arkiven. Se om ditt hus. Byggnadskultur 4/2006.

Ulväng, Göran, Säteri, herrgård, slott och fideikommiss. Värmländsk kultur 3-4/2006.

Ulväng, Göran, Myter och sanningar om vår byggnadskultur. Byggnadskultur 1/2003.

Ulväng, Göran, Carlsson med Ulväng (från Köping). Svenska släktkalendern 2003.

Ulväng, Göran, Arkiven har svaren. Tips om hur man söker information om landsbygdens byggnader i arkiven. Byggnadskultur 1/2002.

Ulväng, Göran, Biskopskulla prästgård. Bishop hill-sällskapets Bulletinen 1/2002.

Ulväng, Göran, Lagunda hembygdsförening 30 år. Lagunda hembygdsförenings årsskrift 2001.

Ulväng, Göran, Project till bänklängd i Gryta Kyrka. Gryta Pastoratsblad. 2000.

Ulväng, Göran, Uppländsk bebyggelse ur ett nytt perspektiv. Landsbygdsbebyggelsen och den agrara revolutionen 1750-1850, D-uppsats i ekonomisk historia, Uppsala universitet 1997.

Ulväng, Göran, Sex gods i sydvästra Uppland. En undersökning av godssammansättning och anställningsgrupper åren 1700 till 1900. C-uppsats i ekonomisk historia, Stockholms universitet. 1997.

Larsson, Lars-Inge & Ulväng, Göran, En föremålsinventering av kyrkvindar och klockstaplar i Gryta pastorat. Stencil 1997.

Ulväng, Göran, Landsberga by – Erik Janssons födelseby. I: Bishop hill-sällskapets Bulletinen 2/1997.

Ulväng, Göran, Lagunda hembygdsförening 25 år 1997. Lagunda hembygdsförenings Årshäfte 1996.

Ulväng, Göran & Nordberg, Olle, Cinema Paradiso i Örsundsbro, Uppland 1994.

Ulväng, Göran, Handelsbodar i Lagunda härad. Lagunda hembygdsförenings skriftserie 1994.

Ulväng, Göran, Örsundsbro – ett litet samhälles framväxt i slutet av 1800-talet. C-uppsats i etnologi, Uppsala universitet. 1993.

Ulväng, Göran, Mälardalens hustyper. En studie av hustyper i Mälardalen under sten-, brons-, och järnålder. C-uppsats i arkeologi. Uppsala universitet. 1992.

Ulväng, Göran, Äldre bebyggelse i Örsundsbro. Lagunda hembygdsförenings skriftserie 1992.

Nordberg, Olle & Ulväng, Göran, Biografen i Örsundsbro. Invigningen maj 1992.

Ulväng, G, Länsmansbostället Stora Bärby. Stencil, 1991.

Ulväng, G, Bebyggelsen på Husby gård. Stencil, 1990.

Ulväng, Göran, Torpen på Husby gård 1711-1920. Skrift av Lagunda hembygdsförening. 1989.

CV

Studier
2004 Fil. d:r, Uppsala universitet (ekonomisk historia)

2001 Fil. lic., Uppsala universitet (ekonomisk historia)

2000 Fil. mag., Uppsala universitet (ekonomisk historia, arkeologi)

1993 Fil. kand., Uppsala universitet (arkeologi och etnologi)

Jag har dessutom utbildat mig inom kulturmiljövård och byggnadsrestaurering på Högskolan Gotland under år 1996.

Anställningar
2010-, Forskare, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet (70%)

2008-2009, Forskare, Institutionen för ekonomi, avd. för agrarhistoria, SLU (60%)

2005-2008 Forskare, Ek.-hist. inst., Uppsala universitet (60%)

2005-2006 Lantarbetare, Husby gård, Örsundsbro (40%)

2003-2004 Doktorand på stipendium, Ek.-hist. inst., Uppsala universitet

2000-2003 Doktorandtjänst, Ek.-hist. inst., Uppsala universitet

1999-2000 Forskningsassistent, IBF, Uppsala universitet

1996 Akademikerpraktik-tjänst, Upplandsmuseet, Uppsala

1995 Extraantikvarie, Länsmuseet Västernorrland, Härnösand.

1992-1996 Amanuens, Riksantikvarieämbetet, Uppsala och Stockholm.

1988-1991 Arkeologibiträde, Riksantikvarieämbetet, Uppsala.

Eget företagande
2007-2009, Lantbrukare i Husby-Eka Lantbruk HB med spannmålsodling på 240 hektar, 120 tackor och en del köttdjur.

2006-, Konsultverksamhet i företaget Eka gård inriktad mot bebyggelsehistoria med uppdrag från museer, länsstyrelser och privatpersoner.

Delägare i, och förvaltar, Husby gård, Gryta och Eka säteri, Hagby, båda i Uppland.

Övriga avlönade uppdrag
2006 Utarbetade av historik för naturreservatet Hagalund, Gryta, Uppland, för Upplandsstiftelsen.

2005 Sakkunnig Svenska akademiens ordbok (torv, torva)

Pedagogiska meriter
Jag har genomgått Pedagogisk kurs för universitetslärare, Uppsala universitet år 2000,

Har handlett och biträtt i handledning för ett tiotal uppsatser på B- och C- nivå, i ekonomisk historia, konstvetenskap, landskapsarkitektur.

Handledning (Supervising)
Biträdande handledare Tony Kenttä, doktorand i ekonomisk historia, Uppsala universitet.

Opponentskap
2007 24/10 Opponent, Göteborgs universitet, på Anders Franzéns avhandlingsmanus “Skiftenas skede. En studie kring jordbrukets byggnader i relation till laga skiftet åren 1828-1927 med särskild fördjupning i Småland” .

2007 28/9, Fakultetsopponent, Karlstads universitet, på Peter Olaussons avhandling “Gillbergaknaparna. En studie i den svenske storbondens habitus ca 1750-1850″.

Undervisning på Högskolenivå
2011 vt, Globalisering/A, 7,5 hp, Ekonomisk-historiska institutionen, UU, kursansvarig, 24 lt.

2011 vt, Byggnadskultur, Husdjurskursen, Avd. för agrarhistoria, SLU, 2 lt

2011 vt, Byggnadskultur, Fältkursen, Avd. för agrarhistoria, SLU, 2 lt

2010 ht, Globalisering/A, 7,5 hp, Ekonomisk-historiska institutionen, UU, kursansvarig, 22 lt.

2010 ht, Landsbygdens historia och utveckling, Agronomprogrammet, SLU, 6 lt.

2010 vt, Globalisering/A, 7,5 hp, Ekonomisk-historiska institutionen, UU, kursansvarig, 22 lt.

2010 vt, Byggnadskultur, Husdjurskursen, Avd. för agrarhistoria, SLU, 2 fälttimmar.

2010 vt, Byggnadskultur, Fältkursen, Avd. för agrarhistoria, SLU, 5 fälttimmar.

2009 ht, Globalisering/A, 7.5 hp, Ekonomisk-historiska institutionen, UU, kursansvarig, 22 lt.

2009 vt, Byggnadskultur, Fältkursen, Avd. för agrarhistoria, SLU, 5 fälttimmar.

2009 vt, Globalisering/A, Ekonomisk-historiska institutionen, UU, seminarieledare, 4 lt.

2007, Den agrara bebyggelsen – ekonomiska, sociala och kulturella aspekter, Bebyggelseantikvarisk linje Högskolan Gotland, 4 lt.

2006, Den agrara bebyggelsen – ekonomiska, sociala och kulturella aspekter, Bebyggelseantikvarisk linje Högskolan Gotland, 4 lt.

2002, Den agrara bebyggelsen – ekonomiska, sociala och kulturella aspekter, Bebyggelseantikvarisk linje Högskolan Gotland, 4 lt.

2002, Var med och utarbetade samt undervisade på Introduktionskurs för doktorander, Ekonomisk historia, Uppsala universitet, 2 lt.

2001, Den agrara bebyggelsen – ekonomiska, sociala och kulturella aspekter, Bebyggelseantikvarisk linje, Högskolan Gotland, 4 lt.

Konferensdeltagande
2009, Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, Randers, Danmark 17-20/9 (föredrag)

2008, Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium, Stockholm 18-21/9 (exkursionsledare)

2008 Seventh European Social Science History Conference, Lissabon (paper)

2006 26/10 SKOGH, Uppsala (Paper)

2006 2/9 Sjöö slott, manifestation och tidsdokument II, Sjöö slott, Uppland (Föredrag)

2006 31/8 8th International Conference on Urban History, Stockholm (Paper)

2006 8-9/4 Varudistribution och marknadsintegrering på randen till industrisamhället, Göteborg (Paper + Föredrag)

2005 2/11 Restless Interiors, Victoria & Albert museum, London (Paper)

2005 11/6 Sjöö slott – manifestation och tidsdokument, Sjöö slott, Uppland (Föredrag)

2005 23-24/5 Historikerdagarna 2005, Uppsala (2 Paper + 2 föredrag).

2003 18-19/11 Seminarium om landsbygdens bebyggelse, Upplandsmuseet, Uppsala (Föredrag)

2003 3/2 Seminarium om landsbygdens bebyggelse, KSLA, Stockholm (Föredrag)

2001 Svenska historiedagarna, Göteborg (Föredrag)

2000 29-30/5 FIBORs Forsknings- och utvecklingskonferens, Gävle (Föredrag)

Ideell verksamhet

Föreläsningsverksamhet
Jag har sedan 1992 hållit mellan 10 och 20 föredrag årligen för föreningar och institutioner. i ämnena agrarhistoria, bebyggelsehistoria, herrgårdshistoria, biografhistoria m.fl.

Styrelse- och kommittéuppdrag, i urval
2011- Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund, Styrelseledamot

2009-, Expertgrupp, Linnés Hammarby, Medlem.

2009-,  Styrgrupp för Nordiska slotts- och herrgårdssymposier, Medlem

2009- , Referensgrupp ”Genomfart Fjädrundaland”, Stockholms universitet, Medlem

2008 Adjungerad ledamot av organisationskommittén för Nordiskt herrgårdssymposium, Sverige.

2007- Kulturhistorisk referensgrupp till stöd för Styrelsen för linnéanska trädgårdar, Medlem.

2006- Hagby hembygdsförening, Vänge, Sekreterare

2003-2009 Länsforskningsrådet för Uppland, Uppsala (ordnar studiebesök och seminarier), Sekreterare

1998-2010 Lagunda-Hagunda hushållningsgille, Örsundsbro (ordnar föredrag och studiebesök för lantbrukare), Ordförande

1994-1996 Upplands fornminnesförening, Uppsala, Ledamot

1993-1994 Uplands nation, Uppsala, Tredje kurator

1992-2001 Gryta kyrkoråd, Örsundsbro, Ledamot

1992-1998 Örsundsbrobygdens turistråd, Örsundsbro (drev turistbyrå, skyltade upp sevärdheter, ordnade guideturer), Ledamot

1989-1994 Lagunda hembygdsförening, Örsundsbro (ordnar studiebesök och utställningar, ger ut skrifter), Vice ordförande

1987- Föreningen Gamla Bion i Örsundsbro, Örsundsbro (restaurerat 1920-tals biograf som har filmvisningar och konserter), Ordförande

Projekt, i urval
2010, organisatör av seminariet ”Uppland i forskningen”, Landsarkivet 20/11 2010.

2009, organisatör av seminariet ”Uppland i forskningen”, Upplandsmuseet 27/11 2009.

2008-2010, medlem redaktionskommittén boken ”Engsö slott”.

2006-2008, medlem redaktionskommittén boken ”Sjöö slott – tradition och manifestation”

2008, organisatör av seminariet “Uppland i forskningen” Landsarkivet 28/11 2008

2007 Initiativtagare till och organisatör av seminariet “Uppland i forskningen” Upplandsmuseet 7/12 2007

2006 Verksam i seminariet Sjöö slott – manifestation och tidsdokument II

2005 Verksam i seminariet Sjöö slott – manifestation och tidsdokument.

2005- Verksam i restaurering av hagmarker på Eka säteri, Hagby, Uppland (hittills 6 hektar)

1997-2006 Ordnat upp och förtecknat Höja gårdsarkiv, Uppland (20 hm).

1997 Verksam i gruppen för resande av minnessten efter Robert von Kraemer.

1997 Initiativtagare till byggnadsvårdsläger på Husby gård 5-16/5, Högskolan på Gotland.

1996-1998 Ordnat upp och förtecknat Ullvi gårdsarkiv, Västmanland (12 hm)

1996-1998 Uppskyltning av sevärdheter i Örsundsbro-trakten.

1994-1998 En av initiativtagarna till Projektet Upplands medeltida ödekyrkor, RAÄ

1993-1998 En av initiativtagarna till Örsundsbrobygdens turistråd

1992-1994 Redaktör och en av initiativtagarna till utgivande av Lagunda hembygdförenings skriftserie.

1989-1992 En av initiativtagarna till utgivande av Lagunda turistkarta.

1986 En av initiativtagarna till Föreningen Gamla Bion i Örsundsbro.

1985- Verksam i restaurering av hagmarker på Husby gård, Uppland (hittills 20 hektar)

1980-1989 Byggde upp gårdsmuseum på Husby gård, Uppland (1500 föremål + uppförde torp och ekonomibyggnader i skala 1:1)

Stipendier
2004, Berit Wallenbergs stiftelse, för färdigställande av avhandling

2003, Swartz stipendium, Uppsala universitet för färdigställande av avhandling

1999, Holmgrens stipendium, Uplands nation för avhandlingsarbete

1998, V Ekmans stiftelse, Uppsala universitet för avhandlingsarbete

1998, Elna Bengtssons fond, CTH, för forskning om herrgårdar

1998, Holmgrens stipendium, Uplands nation för avhandlingsarbete

1994, Berit Wallenbergs stiftelse, för utgrävning av kyrkoruin

1993, Berit Wallenbergs stiftelse, för utgrävning av kyrkoruin

Åren 2004-2011 har jag fått tryckbidrag till bokprojekt från följande stiftelser, för vilket jag är tacksam:
Anders Walls stiftelser, Berit Wallenbergs stiftelse, Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Stiftelsen Längmanska kulturfonden,  Kungliga Patriotiska Sällskapet, Riddarhusets kulturstöd och Gustaf Adolfs akademien.

Utmärkelser och belöningar
2004, Örsundsbro kulturstipendium, Lions club, Örsundsbro

2002, Thunmanstipendiet för uppländsk kulturpersonlighet, Uplands nation, Uppsala

2001, Beijerstipendiet, Svenska historiedagarna, Beijerstiftelsen

1998, Lagersbergsstipendiet, Nordiska museet & Stiftelsen Lagersberg

1992 , Stipendium för uppländsk hembygdsvård, Anders Walls stiftelser