Karin Hallgren

Doktorand

Karin Hallgren

karin.hallgren@slu.se (karin NULL.hallgren null@null slu NULL.se)
» Kontaktuppgifter på SLU.se (http://www NULL.slu NULL.se/sv/om-slu/sok/sok-anstalld/personpresentation/?emp=C9487BE8C5E9C2398F2D833484324571)

Profil
Hortonom och agrarhistoriker. Arbetar med undervisning och forskningsprojekt inom agrar- och landskapshistoria.

Projekt
2009: Skötselplan över Gamla Uppsala högar, Tunåsen och Röbo. Uppdrag från länsstyrelsen i Uppsala
2009: Dokumentationsdatabas för Linnés Hammarby. Uppdrag från länsstyrelsen i Uppsala.
2008: Dokumentationsplan Linnés Hammarby. Uppdrag från länsstyrelsen i Uppsala.
2008: Agrarhistorisk analys över Risön, Uppsala län. Uppdrag från länsstyrelsen i Uppsala
2008: Agrarhistorisk analys över Lännaby i Norrtälje kommun
2007: Historisk utredning över Gränby, Uppsala. Uppdrag från Uppsala kommun.
2007: Dagens ängs- och betesmarkers markanvändning 1850. Projekt tillsammans med Anna Dahlström. Uppdrag från Hagmarksmistra och jordbruksverket.
2006-2007: Skötselplan Linnés Hammarby. Projekt tillsammans med Clas Tollin. Uppdrag från länsstyrelsen i Uppsala.
2006-2007: Stigar i Äskhult. Uppdrag från länsstyrelsen i Halland. Projekt tillsammans med Clas Tollin.
2005-2006: Kulturhistorisk utredning Linnés Hammarby. Uppdrag från länsstyrelsen i Uppsala
2005: Landskapsanalys över Älvvik. Projekt tillsammans med Clas Tollin. Uppdrag från Lidingö stad.
2005: Agrar- och bebyggelsehistorisk utredning längs Norrortsleden. Projekt tillsammans med Clas Tollin. Uppdrag från Riksantikvarieämbetet, UV-Mitt.
2003-2005: Historisk landskapsanalys över Kyrsta och Vallby inom projektet Arkeologi i Tiundaland, arkeologiska undersökningar för ny E4. Uppdrag från Upplandsmuseet.
2002-2003: Underlag för miljökonsekvensbeskrivning, Nord-Sydliga förbindelser, Stockholm. Projekt tillsammans med Clas Tollin. Uppdrag från Vägverket.

Publikationer
2008. Karin Hallgren och Clas Tollin. Kyrsta under 1700- och 1800-talet. Arkeologi E4 – Studier. 4. Land och samhälle i förändring – Uppländska bygder i ett långtidsperspektiv.
2008. Karin Hallgren och Clas Tollin. Vad kartorna berättar – Om Stora och Lilla Sylta. I Hem till Jarlabanke – Jord, makt och evigt liv i östra Mälardalen under järnålder och medeltid. Historiska media. Lund
2008. Clas Tollin och Karin Hallgren. Äskhults historiska stigar – Följ med ut i kulturlandskapet. Skötselrådet för kulturreservatet Äskhultsby
2008. Anna Dahlström och Karin Hallgren. Så brukades våra ängs- och betesmarker på 1800-talet. Biodiverse 2008, Volym 13, Nr 2, s. 18-19
2008. Karin Hallgren. Hallands kålgårdar 1729 – mer än bara kål. Bulletinen för trädgårdshistorisk forskning nr 21 s. 6-8
2008. Karin Hallgren. Naturreservatet Florarna samt Risön, Risötorpet och Västergärdet – en landskapshistorisk utredning. Rapport avdelningen för agrarhistoria.
2007. Clas Tollin och Karin Hallgren. Äskhults historiska stigar. Kungsbacka kommun
2007. Karin Hallgren. Linnés Hammarby – inte bara Linné med familj. Uppland 2007 – Linné 300 år
2007. Clas Tollin, Karin Hallgren, Mats Pettersson. Vallby – Översiktlig historisk landskapsanalys. Rapport avdelningen för agrarhistoria.
2006. Karin Hallgren. Kyrsta – översiktlig historisk landskapsanalys. Rapport avdelningen för agrarhistoria.
2006. Karin Hallgren. Kulturhistorisk utredning – Linnés jordbruk på Hammarby
2005. Karin Hallgren. Trädgården på kartan. I Hembygdsgården och det gröna kulturarvet. Gunilla Lindberg red, Bygd och Naturs skriftserie nr 12
2005. Karin Hallgren och Clas Tollin. Historisk landskapsanalys på Elfvikslandet. Lidingö stad
2004. Clas Tollin och Karin Hallgren. Effektivare nord-sydliga förbindelser. Miljökonsekvensbeskrivning och vägutredning. Underlag för miljökonsekvensbeskrivning.
2003. Karin Hallgren och Mats Pettersson. Historien efter förhistorien. I Arkeologi E4, utgrävningar från Uppsala till Tierp, årsberättelse 2002. Upplandsmuseet