Ny avhandling i agrarhistoria!

Pia Nilsson - Bortom åker och äng

Pia Nilsson - Bortom åker och äng

Agrarhistorikern Pia Nilsson lade den 10 september fram sin avhandling Bortom åker och äng – Förekomst och betydelse av kvarnar, fiske, humle- och fruktodlingar enligt de äldre geometriska kartorna (ca 1630-1650) (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/2323/). I avhandlingen analyseras tillgången till fiske, humleodlingar, kvarnar, fruktträdgårdar och grönsaksodlingar hos lantbruk i Västergötland, Östergötland och Uppland under perioden 1630-1650.

När det gäller spannmålsodling och boskapsskötsel är 1600-talets jordbruk tämligen väl dokumenterat men övriga delar av lantbrukens ekonomi är mindre utforskade, och utgångspunkten för detta arbete har varit att belysa andra aspekter av de agrara hemmanens ekonomi än boskapsskötsel och odling av spannmål och hö. Ett i dessa sammanhang nytt material, de äldre geometriska kartorna (ca 1630-1650) har använts som primär källa.