Publikationer

Här finns länkar till doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och SLU-rapporter från Avdelningen från agrarhistoria. För övriga publikationer – se respektive forskare under

Medarbetare (https://www NULL.slu NULL.se/institutioner/stad-land/om/personal1/agrarhistoria/)

Doktorsavhandlingar
Karsvall, Olof (2016). Utjordar och ödegårdar: en studie i retrogressiv metod (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/13711/).

Hallgren, Karin (2016). En kåhltäppa eij at räkna: köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/13679/).

Bruno, Karl (2016). Exporting agrarian expertise: development aid at the Swedish University of Agricultural Sciences and its predecessors, 1950–2009 (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/13367/).

Karlsson, Catarina (2015). Förlorat järn: det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/11435/).

Olausson, Inger (2014). En blomstrande marknad. Handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län. (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/11136/)

Ericsson, Alf (2012). Terra mediaevalis: jordvärderingssystem i medeltidens Sverige (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/9224/).

Nilsson, Pia (2010). Bortom åker och äng. Förekomst och betydelse av kvarnar, fiske, humle- och fruktodlingar enligt de äldre geometriska kartorna (ca 1630 -1650) (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/2323/).

Larsson, Jesper (2009). Fäbodväsendet 1550 – 1920. Ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/2115/).

Päiviö, Eva-Lotta (2008). Det agrara landskapet på vinst eller förlust. Biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/1899/).

Dahlström, Anna (2006). Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850. Naturvårdsaspekter på historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige. (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/1269/)

Israelsson, Carin (2005). Kor och människor. Nörkreatursskötsel och besättningsstorlekar på torp och herrgårdar 1850-1914 (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/941/).

Cserhalmi, Niklas (2004). Djuromsorg och djurmisshandel 1860 – 1925. Synen på lantbrukets djur och djurplågeri i övergången mellan bonde- och industrisamhälle (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/699/).

Kardell, Örjan (2004). Hägnadernas roll för jordbruket och byalaget 1640 – 1900 (http://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/481/).

Lotta Leijonhufvud (2001). Tionderäkenskaper och spannmålsproduktion 1540-1680.

Britt Liljewall (2001). Självskrivna liv. Studier i äldre folkliga levnadsminnen.

Håkan Slotte (2000). Lövtäkt i Sverige och på Åland. Metoder och påverkan på landskapet.

Ulrich Lange (2000). Experimentalfältet – Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Djurgården i Stockholm 1816-1960.

Iréne Flygare (1999). Generation och kontinuitet. Familjejordbruket i två svenska slättbygder under 1900-talet.

Licentiatsavhandlingar
Thunström, Per (2017). Traktorernas intåg: teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930 (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/14489/).

Höglund, Mats (2017). Kampen om fredsmilen: kartan som makt- och kontrollinstrument i 1655 års reduktion (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/14025/).

Ericsson, Alf (2007). Attungen – ett medeltida fastighetsmått. En agrarhistorisk undersökning baserad på attungsbelägg i SDhk till år 1376 och Folke Dovrings kasuistik (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/1629/).

Rapportserien Agrarhistoria, SLU
Larsson, Jesper (2016). History, students, and education, a survey about students’ perspectives on history education at the Swedish University of Agricultural Sciences and implications for future teaching (https://pub NULL.epsilon NULL.slu NULL.se/13504/7/larsson_j_160707 NULL.pdf). Sveriges lantbruksuniversitet. Agrarhistoria 4.

Rapportserien Institutionen för ekonomi, SLU
Tollin, Clas (2010). Ägodomäner och sockenbildning i västra Östergötland – En rumslig studie om kyrkliga upptagningsområden och ägarförhållanden vid tiden för Alvastra klosters grundande. Institutionen för ekonomi, SLU. Rapport 167.

Domeij, Åsa (2008). Jordbrukets hållbarhet i ett historiskt perspektiv. Institutionen för ekonomi, SLU. Rapport 163.

Myrdal, Janken (2005). Om humanvetenskap och naturvetenskap. Institutionen för ekonomi, SLU, rapport 159.

Cederholm, Peter (2004). Det agrara landskapets pris. Institutionen för ekonomi, SLU. Rapport 157. 71 s.