Forskning

Agrarhistoria definieras som den del av landsbygdens historia som är direkt knuten till olika agrara aktiviteter. Detta inkluderar inte bara jordbrukets historia utan också människornas historia på landsbygden, trädgårdsodlingens historia, husdjurens historia, etc.

Forskningen är mångvetenskaplig och därmed följer att en rad olika metoder måste användas för att besvara de uppställda frågeställningarna. Metoderna inkluderar tolkning av skrivna källor, historiska kartor, illustrationer m.m. I metodpaketet ingår vidare att analysera landskapet i sig genom botaniska inventeringar, insamling och användning av paloekologiskt material och identifiering av spår av historisk markanvändning. Avdelningens forskning ligger i framkant vad gäller metodanvändning genom att den kombinerar studier av det biologiska kulturarvet med historiska källmaterial.

Klicka här för att läsa mer om pågående forskning vid Avdelningen för agrarhistoria. (https://www NULL.slu NULL.se/institutioner/stad-land/forskning/ah/)